สุทาวัน วีรพงษ์. 2019. “พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (3). Bangkok, Thailand:63-77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244015.