ประเสริฐกมลเทพ ธีรนนท์. 2019. “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 9 (3). Bangkok, Thailand:114-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244021.