นามแสง งามตา. 2020. “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อความตั้งใจ กลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:11-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244038.