วารีศรี อรรถสิทธิ์. 2020. “การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:65-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244046.