เกตุแก้ว ดำรงค์ศักดิ์. 2020. “บทบาทคณะสงฆ์ไทยในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:86-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244048.