ลิ้นจี่ ชลิดา. 2020. “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:128-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244052.