เจนตระกูลโรจน์ ศรัณย์, และ เจริญวิริยะกุล ชาญเดช. 2020. “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:150-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244054.