เพรชวงศ์ อรนิศวร์. 2020. “บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (1). Bangkok, Thailand:160-71. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244055.