ปุณยะสิทธิ์สกุล บุณยะวรรธน์. 2020. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทล ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244061.