หนูพรหม ประภัสสร, และ โปรยรุ่งโรจน์ รวีวรรณ. 2020. “แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:14-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244062.