ลักษมีธนานันต์ ลัขณานันท์. 2020. “เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:80-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244072.