สมสีดา สุชาวดี, และ โกวิท ศิพร. 2020. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:90-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244073.