คงเจี้ยง ธนพล. 2020. “ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:97-108. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244074.