เบญกูล สุรีรัตน์, และ น้อยจันทร์ นันทิยา. 2020. “แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (2). Bangkok, Thailand:109-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244075.