อ้ายแก้ว ฤติมา. 2020. “ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244092.