วงศ์วานิช กรณิศ, และ กาญจนาโภคิน กรเอก. 2020. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (1). Bangkok, Thailand:13-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244112.