ทิพย์กาญจนรัตน์ รัชฎาภรณ์, และ ดลประสิทธิ์ เตือนใจ. 2020. “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:118-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244213.