โกษะโยธิน พงศ์เทพ, และ บัญชาพัฒนศักดา ชาญชัย. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:127-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244268.