ปวะบุตร สมหมาย, เรืองสังข์ ระวิง, และ ธนปญฺโญ พระมหาสมบัติ. 2020. “การศึกษากระบวนการโค้ชด้วยหลักพุทธธรรมของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:140-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244269.