อติภทฺโท (สุระมณี) พระมหาครรชิต, กิตติญาณวิสิฐ พระครู, และ บุญปู่ สมศักดิ์. 2020. “การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:179-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244279.