ราชรักษ์ ศรัญยา. 2020. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (3). Bangkok, Thailand:192-202. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244283.