วิทูรสุนทรกิจ พระครู, งามประโคน สิน, และ บุญปู่ สมศักดิ์. 2020. “ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (4). Bangkok, Thailand:1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244321.