สังข์ตระกูล มาลาวรรณ, และ เมธาสุทธิรัตน์ จิรวัฒน์. 2021. “การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาชิกในการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:243-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/244673.