วรกิจ อิทธิศักดิ์. 2020. “ความสัมพันธ์และรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 10 (4). Bangkok, Thailand:156-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245017.