ผู้ทรงธรรม นฌกร, และ ลาภเจริญ สุภาวดี. 2021. “ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:215-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245114.