ศิริสวัสดิ์ กมลทิพย์, และ รอบรู้ อินทิรา. 2021. “การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:255-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245431.