มิ่งศิริธรรม วารยาภา, และ โปรยรุ่งโรจน์ รวีวรรณ. 2021. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (1). Bangkok, Thailand:38-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245798.