เล่งสวัสดิ์ วาระชัย, ราชภัณฑารักษ์ สุรพล, บุบผะศิริ ทิพรัตน์, และ ปึงประวัติ เกรียงชัย. 2021. “บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (1). Bangkok, Thailand:50-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245811.