ไชยเมือง ประทีป. 2021. “การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:228-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/245829.