ขำพัด ปวีณา, และ ธรรมบุตร พยอม. 2021. “แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (1). Bangkok, Thailand:187-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246030.