ธีระรัตน์สกุล อภิชัย. 2021. “แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (1). Bangkok, Thailand:175-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/246702.