ยอดคีรีย์ โสภา. 2021. “ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:297-307. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247063.