ชูประเสริฐ ยุทธศักดิ์. 2021. “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:322-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247444.