วินัยกุลพงค์ นนทวิทย์. 2021. “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ต่อการจัดการปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:334-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247750.