เตชาวัฒนากูล วิศิษฏ์. 2021. “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (2). Bangkok, Thailand:287-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/247754.