จัตุกูล ภัทรนันท์, และ จงอัศญากุล วรดี. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (3). Bangkok, Thailand:554-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248539.