ดิษาภิรมย์ ดนัย, และ หาสุนทรี นัทนิชา. 2021. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (3). Bangkok, Thailand:532-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248846.