อยู่เกตุ กิ่งกาญจน์. 2021. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (3). Bangkok, Thailand:517-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/248870.