ฉายศิริพัฒน์ ประเสริฐ, และ สรเพ็ชรพิสัย ภาษณา. 2021. “พฤติกรรมของผู้เข้าชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก สโมสรการท่าเรือ เอฟ ซี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (3). Bangkok, Thailand:597-607. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/249839.