ปิ่นกุล วราพร, และ หาสุนทรี นัทนิชา. 2021. “การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ และความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 11 (4). Bangkok, Thailand:720-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/251011.