อนุจันทร์ กาญจนา, ศิริวัฒน์ บัวบุตรี, สว่างวงศ์ บุญวัฒน์, และ ใจดี ขันทอง. 2022. “ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (1). Bangkok, Thailand:57-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255559.