สุปญฺโญ พระสุภกิจ. 2022. “พุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (1). Bangkok, Thailand:153-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/255876.