จันทร์ชูกลิ่น สุนันทา, และ ดลประสิทธิ์ เตือนใจ. 2022. “การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (1). Bangkok, Thailand:70-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256103.