อภิชัยมงคล สุพัตรา. 2022. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผล กับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (1). Bangkok, Thailand:33-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256211.