แสงแก้ว วัชราภรณ์. 2022. “การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (1). Bangkok, Thailand:186-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/256414.