เพิ่มพูนศรีศิลป์ สุนิดา, วัฒนพานิช ณรัฐ, และ ครุฑกะ ชมสุภัค. 2022. “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:234-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258157.