โยธาราษฎร์ กฤษดา. 2022. “การจัดการเรียนรู้แบบอรรถฐานการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:399-413. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258215.