หงสกุล วัฒนา, และ ดลประสิทธิ์ เตือนใจ. 2022. “การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี เขต 1”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:288-300. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258218.