ทองเรืองวงค์ ฉัตรนารี, และ โกวิท ศิพร. 2022. “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:349-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258429.