ชุมวรฐายี ณวรีย์, และ สว่างวงศ์ บุญวัฒน์. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 12 (2). Bangkok, Thailand:221-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/258432.